Select Page

Zakaj je pomembna natančna analiza zemlje?

15. Mar 2023

Tla vplivajo na rast posevkov in ustvarjanje donosov, saj predstavljajo vir hranil za rastline in izvor večine nujno potrebnih elementov za zdrav razvoj rastlin. So zelo kompleksen sestav, sestavljen iz trdne, tekoče, plinaste in žive faze, od katerih vsaka vpliva na količino razpoložljivih hranil za rastline. Količina elementov v tleh je omejena, zato je pomembno v tla vrniti elemente, ki jih izčrpamo s pridelkom ali drugimi procesi kot npr. erozija, izpiranje itd. Če tlem ne vrnemo elemenov, ki jih potrebujejo, postanejo osiromašena in donos pada. Brez natančne analize tal pa ne moremo vedeti, katere elemente je potrebno nadomestiti. 

Vsebnosti hranil

Vrste analize tal

Najpogosteje se opravlja samo kemična analiza tal. Poleg kemične analize tal obstaja še satelitska analiza tal. Satelitska analiza omogoča merjenje NDVI indeksa posevka v obdobju desetih let. Satelitsko analizo lahko opravimo samo na podlagi lokacije njive in ni potrebne fizične prisotnosti na polju. Vendar za natančne rezultate samo satelitska analiza ni dovolj. Kemična analiza na podlagi odvzetih vzorcev zemlje pove točne vrednosti hranil v tleh. Pri tem pa je pomembno, da so vzorci zemlje pravilno razporejeni, saj so zemljišča heterogena. Tako nam tudi kemična analiza zemlje ne pove veliko, če je vzeta samo na eni točki ali preveč pomešana. Zato je najboljša kombinacija obeh, saj se dopolnjujeta.  Globina odvzema vzorcev je odvisna od kulture, ki jo gojimo ter od načina obdelave tal. 

Satelitska analiza

Satelitska analiza poteka na podlagi merjenja NDVI indeksa (Normalized Difference Vegetation Index), ki je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov za daljinsko zaznavanje rastlinskega pokrova na zemeljskem površju. Odraža količino klorofila v rastlini in posledično kaže njeno zdravje. Z vegetacijskim indeksom lahko skozi daljše časovno obdobje spremljamo fenološke faze rastlin in prepoznamo problematična območja. Satelitsko analizo lahko opravimo na podlagi lokacije njive in ni potrebne fizične prisotnosti na polju. Satelitska analiza nam poda informacije o različnih segmentih na zemljišču.

Kemična analiza tal

Za kemično analizo tal je potreben ustrezen vzorec zemlje. S kemično analizo tal pridobimo osnovne podatke o vrednosti reakcije tal ali tako imenovano pH vrednost, količino rastlinam dostopnega fosforja in kalija v tleh. Dodatno se z analizami določi organsko snov v tleh, dostopni magnezij in teksturo tal. Zahtevnejše analize pa poleg naštetega dajo podatek tudi za skupna hranila, težke kovine in vrednost mineraliziranega dušika. Z analizo ugotovimo tudi potrebo po apnenju. Že z osnovno kemično analizo se izognemo gnojenju »na pamet« in glede na reakcijo tal izberemo rastline, ki uspevajo v določenem pH območju. Prav od različnih pH vrednostih tal je odvisna sprejemljivost posameznih hranil. Kemična analiza je osnova za natančen gnojilni načrt, ki zagotavlja maksimalen izkoristek zemljišča.

Katera zemljišča potrebujejo analizo tal?

Število vzorcev tal, ki jih mora kmetijsko gospodarstvo obvezno oddati v analizo, je odvisno od kakovosti in tipa tal, načina in intenzivnosti rabe zemljišč ter strnjenosti oziroma razpršenosti zemljišč, ki jih upravlja posamezno kmetijsko gospodarstvo. Za vsako strnjeno območje kmetijskih zemljišč s podobnimi lastnostmi tal in z isto vrsto dejanske rabe je potrebno odvzeti ter analizirati en vzorec tal. Vendar pa je za zagotavljanje dobrega donosa zelo pomembno, da se opravi analiza tal na vsakem kmetijskem zemljišču.

Polja

Aktualni izzivi v kmetovanju so stagnacija pridelka, ozek kolobar in slaba setvena struktura, gnojenje brez poznavanja lastnosti tal, težja dostopnost gnojil zaradi odvisnosti od uvoza ter heterogenost kmetijskih površin. Da bi lahko uspešno odgovorili na trenutne izzive, moramo izhajati iz natančne analize tal, torej vedeti moramo, kakšna tla imamo, kako jih narediti boljša, kakovostnejša in s tem doseči večje pridelke. Analiza tal vključuje več različnih postopkov, s katerimi ugotavljamo kemične, fiziološke in biološke lastnosti tal ter prisotnost hranil, pomembnih za prehrano rastlin. To nam omogoča najbolj pravilno pripravo tal za setev, pravilen način setve določene kulture in optimalno porabo kmetijskih surovin, kar je v današnjem času zaradi visokih cen surovin, predvsem gnojil, izjemno pomembno. Vzorčenje izvajamo na različnih globinah, odvisno od kulture in načina obdelave tal.

Pri poljedelstvu velja naslednje pravilo:

  • Če je njiva orana, se vzorec vzame na globini 22–26 cm.
  • Če je njiva minimalno obdelana, se vzorčenje opravi na globini 16–18 cm.

Trajni nasadi

Analiza tal je enako pomembna v trajnih nasadih. Najpomembnejši razlogi zakaj redno izvajati analizo tal v trajnih nasadih so:

  • dolgoročna raba zemljišča samo za eno kulturo (kulture se ne menjajo vsako leto, gnojila in fitofarmacevtska sredstva se zelo pogosto uporabljajo več let na enak način, kar še poveča pomen analize tal, da vidimo, kaj se dogaja v zemlji),
  • intenzivna pridelava (npr. pridelek jabolk je od 60 do 80 ton na hektar) iz tal črpa velike količine elementov, ki siromašijo tla, če pa tal ne analiziramo, potem ne vemo, koliko so oslabljena in koliko določenih hranilnih snovi jim primanjkuje,
  • pomanjkanje določenih elementov v zemlji vodi do fizioloških pomanjkljivosti plodov, ki jih je nemogoče rešiti, če ne vemo točno, kaj se v zemlji dogaja,
  • kakovost sadja in grozdja je lahko slabša tudi, če je trta ali sadno drevo dobro, vendar je težava v kemičnih elementih, ki so pomembni za razvoj plodov in jih v zemlji primanjkuje (npr. kalij je izjemno pomemben za sladkor v grozdu ali jabolku, pa tudi za količino olja v oljki).

V vinogradih in sadovnjakih vzorčenje poteka na globini do 60 ali celo do 90 centimetrov. Če želite čim bolj natančne rezultate, je priporočljivo analizirati dva vzorca iz dveh različnih globin iz vsakega segmenta. Na ta način je dosežena največja natančnost.

Travniki

Travniki in pašniki so glavni vir krme za govedo. Če je krma kakovostna, bo prirast mleka večji in meso bolj kakovostno. Zato se ne bi smeli zanašati samo na občutek in zanemarjati analizo zemlje pri travinju. Analiza tal pokaže česa travniku manjka in česa je v presežku. Da bi bili rezultati kakovostni in uporabni za nadaljnje delo, je izjemno pomemben način odvzema vzorcev, ter da zberemo dovolj vzorcev in na dovolj mestih. Ni dovolj, da vzamemo en vzorec na robu travnika in pričakujemo kakršen koli kakovosten rezultat. Pri travinju se vzorec jemlje na globini 10–12 cm, kar pomeni, da je za 1 kg zemlje za analizo potrebno vzorčiti na več mestih.

Strojno vzorčenje zemlje

Pri vzorčenju zemlje je zelo pomembno, da je vzorec natančno odvzet, saj le tako lahko natančno gnojimo, merimo donos ali primerjamo rezultate z naslednjo sezono. Strojni odvzem vzorcev omogočajo točno določene GPS lokacije na podlagi satelitske analize, s točno določeno globino. Strojno vzorčenje ni odvisno od vremena in niti od tega, ali je zunaj dan ali noč, vzorce lahko jemljemo na globini od 0 do 90 cm. En vbod traja do 28 sekund, natančna geografska lokacija vboda, tj. točka odvzema vzorca, se zabeleži z natančnostjo 2 centimetra. To pomeni, da se lahko pri naslednjem vzorčenju vzorec ponovno odvzame na enakem mestu kot prej. Na segmentu vzamemo od 15 do 20 vzorcev, s čimer zagotavljamo, da je vzorec odvzet kakovostno in da je resnično pokrit celoten segment.

Rezultati analize in natančen gnojilni načrt

Po odvzemu vzorcev je potrebno analizirati vsak segment zemljišča posebej, kar da zelo natančen pregled nad stanjem zemljišča. Na podlagi rezultatov ter strokovne in podrobne analize dobite prilagojeno in natančno priporočilo za osnovno gnojenje, ki pove, kako ravnati s posameznim segmentom njive. Ker na primer zelo pogosto na enem segmentu njive primanjkuje fosforja, na drugih dveh pa ga je preveč. Zato je treba zemlji dati natanko toliko gnojila, kot ga potrebuje, in natanko tam, kjer ga potrebuje. Z našo analizo in priporočili dobite jasen pregled potreb zemljišča, razdeljenega po segmentih. In prav to vam lahko prinese znatne prihranke pri stroških ali dobiček v boljših pridelkih, če boste gnojenje izvajali v skladu z našimi priporočili.

S pametno analizo YieldGap ne dobite le  priložnosti za prihranek stroškov ali ustvarjanje dodatnega dohodka, ampak tudi dosežete dolgoročno homogenost svojega zemljišča.

YieldGap analiza tal

YieldGap pametna analiza tal nudi satelitsko segmentacijo in vzorčenje zemlje s točno lokacijo posameznega vzorca.

YieldGap analiza tal

YieldGap pametna analiza tal nudi satelitsko segmentacijo in vzorčenje zemlje s točno lokacijo posameznega vzorca.