Select Page

Zašto je važna precizna analiza tla?

05. tra 2023

Tlo utječe na rast usjeva i stvaranje prinosa jer je izvor hranjivih tvari za biljke i izvor većine bitnih elemenata za zdrav razvoj biljaka. Tlo je vrlo složenog sastava i se sastoji od čvrste, tekuće, plinovite i žive faze, od kojih svaka utječe na količinu hranjivih tvari dostupnih biljkama. Količina elemenata u tlu je ograničena, stoga je važno vratiti u tlo elemente koji su iscrpljeni usjevima ili drugim procesima kao što su npr. erozija, ispiranje itd. Ako tlu ne vratimo elemente koji su im potrebni, ono osiromašuje i prinos pada. Bez točne analize tla ne možemo znati koje elemente je potrebno zamijeniti.

Sadržaj hranjivih tvari

Vrste analize tla

Najčešće se radi samo kemijska analiza tla . Osim kemijske analize tla, postoji i satelitska analiza tla . Satelitska analiza omogućuje mjerenje NDVI indeksa usjeva u razdoblju od deset godina. Satelitsku analizu moguće je napraviti samo na temelju lokacije terena i nije potrebna fizička prisutnost na terenu. Međutim, sama satelitska analiza nije dovoljna za točne rezultate. Kemijska analiza na temelju uzoraka tla ukazuje na točne vrijednosti hranjivih tvari u tlu. Ovdje je važno da uzorci tla budu pravilno raspoređeni, jer je zemljište heterogeno. Dakle, kemijska analiza tla ne govori mnogo ako se uzima samo na jednom mjestu ili je zemlja previše izmiješana iz cijele njive. Stoga je najbolja kombinacija satelitske i kemijske analize tla jer se nadopunjuju. Dubina uzorkovanja ovisi o kulturi koja se uzgaja i načinu obrade tla.

Satelitska analiza

Satelitska analiza temelji se na mjerenju NDVI indeksa ( Normalized Difference Vegetation Index ), koji je jedan od najrasprostranjenijih vegetacijskih indeksa za daljinska istraživanja biljnog pokrova na zemljinoj površini. Ona odražava količinu klorofila u biljci i posljedično pokazuje njezino zdravlje. Vegetacijskim indeksom možemo pratiti fenološke faze biljaka kroz dulje vremensko razdoblje i identificirati problematična područja. Satelitska analiza se može napraviti na temelju lokacije terena i nije potrebna fizička prisutnost na terenu. Satelitska analiza nam daje informacije o različitim segmentima zemlje.

Kemijska analiza tla

Za kemijsku analizu tla potreban je odgovarajući uzorak tla. Kemijska analiza tla daje osnovne podatke o vrijednosti reakcije tla ili tzv. pH vrijednosti , količini fosfora i kalija dostupnog biljkama u tlu. Osim toga, analizama se utvrđuje organska tvar u tlu, raspoloživi magnezij i tekstura tla. Osim navedenog, zahtjevnije analize također daju podatke o ukupnim nutrijentima , teškim metalima i vrijednosti mineraliziranog dušika . Analizom se utvrđuje i potreba kalcizacije. Osnovnom kemijskom analizom izbjegavamo gnojidbu “napamet” i ovisno o reakciji tla biramo biljke koje uspijevaju u određenom pH području. Prihvatljivost pojedinih hranjivih tvari ovisi o različitim pH vrijednostima tla. Kemijska analiza temelj je za točan plan gnojidbe koji osigurava maksimalno iskorištenje zemljišta.

Koja zemljišta trebaju analizu tla?

Broj uzoraka tla koje poljoprivredno gospodarstvo mora dostaviti na analizu ovisi o kvaliteti i vrsti tla, načinu i intenzitetu korištenja zemljišta te zbijenosti ili rasprostranjenosti zemljišta kojim gospodari pojedino poljoprivredno gospodarstvo. Za svaku okrupnjenu površinu poljoprivrednog zemljišta sa sličnim svojstvima tla i istom vrstom stvarnog korištenja potrebno je uzeti i analizirati jedan uzorak tla. Međutim, kako bi se osigurao dobar prinos, vrlo je važno izvršiti analizu tla na svakoj poljoprivrednoj parceli.

Polja

Aktualni izazovi u poljoprivredi su stagnacija usjeva, uzak plodored i loša sjetvena struktura, gnojidba bez poznavanja svojstava tla, teža dostupnost gnojiva zbog ovisnosti o uvozu te heterogenost poljoprivrednih površina. Da bismo mogli uspješno odgovoriti na aktualne izazove, moramo krenuti od precizne analize tla, odnosno – trebamo znati kakvo tlo imamo, kako ga učiniti što boljim, kvalitetnijim, a time i postići veći prinosi. Analiza tla uključuje više različitih postupaka kojima se utvrđuju kemijska, fiziološka i biološka svojstva tla te prisutnost hranjivih tvari važnih za ishranu biljaka. To nam omogućuje najispravniju pripremu tla za sjetvu, pravilan način sjetve pojedine kulture i optimalan utrošak poljoprivrednih repromaterijala – što je u današnje vrijeme zbog visokih cijena repromaterijala, posebice gnojiva, izuzetno važno. Uzorkovanje se provodi na različitim dubinama, ovisno o kulturi i načinu obrade tla.

U poljoprivredi vrijedi sljedeće pravilo:

  • Ako se ore, uzorak se uzima na dubini od 22-26 cm.
  • Ako je polje minimalno obrađeno, uzorkovanje se vrši na dubini od 16-18 cm.

Trajni nasadi

Analiza tla jednako je važna i kod trajnih nasada. Najvažniji razlozi za redovito provođenje analize tla u trajnim nasadima su:

  • dugotrajno korištenje zemljišta samo za jednu kulturu (kulture se ne mijenjaju svake godine, gnojiva i fitofarmaceutska sredstva se vrlo često koriste na isti način više godina – što povećava važnost analize tla da se vidi što se u tlu događa) ,
  • intenzivnim uzgojem (npr. prinos jabuka je od 60 do 80 tona po hektaru) iz tla se izvlače velike količine elemenata što osiromašuje tlo, ali ako se tlo ne analizira, onda ne znamo koliko je oslabljeno i kako nedostaju mu određene hranjive tvari,
  • nedostatak određenih elemenata u tlu dovodi do fizioloških nedostataka plodova koje je nemoguće riješiti ako ne znamo točno što se događa u tlu,
  • kvaliteta voćke i grožđa može biti lošija čak i ako je loza ili voćka dobra, ali problem se nalazi u nedostatku kemijskih elemenata koji su važni za razvoj voća, a nedostaju u tlu (npr. kalij je izuzetno bitan za šećer grožđa ili jabuka, ali i za količinu ulja u maslini).

U vinogradima i voćnjacima uzorkovanje se odvija na dubini do 60 pa čak i do 90 centimetara. Ako želite što preciznije rezultate, preporuča se analizirati dva uzorka s dvije različite dubine iz svakog segmenta. Na taj način se postiže maksimalna točnost.

Livade

Livade i pašnjaci glavni su izvor prehrane za stoku. Ako je hrana kvalitetna, prirast mlijeka će biti veći i meso će biti kvalitetnije. Stoga se kod travnjaka ne treba oslanjati samo na osjećaj, a zanemariti analizu tla. Analiza tla pokazuje što travnjaku nedostaje, a što je višak. Kako bi rezultati bili kvalitetni i korisni za daljnji rad, iznimno je važan način uzorkovanja, te prikupljanje dovoljnog broja uzoraka i na odgovarajućem broju mjesta. Nije dovoljno uzeti jedan uzorak na rubu livade i očekivati bilo kakav kvalitetan rezultat. Kod travnjaka, uzorak se uzima na dubini od 10-12 cm, što znači da je za 1 kg tla za analizu potrebno uzorkovati na više mjesta.

Strojno uzorkovanje tla

Kod uzorkovanja tla, važno je precizno uzeti uzorke jer samo tako možemo precizno gnojiti, izmjeriti prinos ili usporediti rezultate sa sljedećom sezonom. Strojno uzorkovanje omogućeno je precizno određenim GPS lokacijama na temelju satelitske analize, s točno određenom dubinom. Strojno uzimanje uzoraka ne ovisi o vremenu pa čak ni o tome je li vani dan ili noć, a uzorci se mogu uzimati na dubini od 0 do 90 cm. Za jedan ubod potrebno je do 28 sekundi i bilježi se točna geografska lokacija uboda, tj. točke na kojoj se uzeo uzorak i to s preciznošću od 2 centimetra. To znači da se u sljedećem uzorkovanju uzorak može ponovo uzeti na istom mjestu kao i prije. Uzimamo 15 do 20 uzoraka po segmentu, što osigurava da je uzorak kvalitetan i da je cijeli segment uistinu pokriven.

Rezultati analize i precizan plan gnojidbe

Nakon uzimanja uzoraka potrebno je analizirati svaki segment zemljišta zasebno čime se daje vrlo precizan pregled stanja zemljišta. Na temelju rezultata te stručne i detaljne analize dobivate prilagođenu i preciznu preporuku za osnovnu gnojidbu koja Vam govori kako tretirati svaki segment polja. Jer, primjerice, vrlo često na jednom segmentu polja nedostaje fosfora, a na druga dva ga ima previše. Stoga, tlo se mora gnojiti točno onoliko koliko je potrebno i točno tamo gdje je potrebno. Uz naše analize i preporuke dobivate jasan pregled potreba zemljišta podijeljenih po segmentima. To vam može donijeti značajne uštede troškova ili dobit u boljim usjevima ako gnojite prema našim preporukama.

Uz pametnu YieldGap analizu, ne samo da dobivate priliku za uštedu troškova ili stvaranje dodatnog prihoda, već također postižete dugoročnu homogenost svoje zemlje.

YieldGap analiza tla

YieldGap pametna analiza tla omogućuje satelitsku segmentaciju i uzorkovanje tla s točnom lokacijom svakog uzorka.

YieldGap analiza tla

YieldGap pametna analiza tla omogućuje satelitsku segmentaciju i uzorkovanje tla s točnom lokacijom svakog uzorka.